המסלולים שלנו

תנאי שימוש

   1. כללי
    1. האתר “מתיקה” (להלן: “האתר“) הינו אתר לתכני אונליין בתחום המתמטיקה המציע תרגול ברמות שונות עבור ילדים בכיתות א’- ו’   (להלן: “התכנים”  ו- “הילדים“) .האתר הינו פרי פיתוחה של חברת “אימג׳ן משין ישראל בע”מ ” (להלן: “החברה“).  
    2. תנאי השימוש המפורטים להלן יסבירו לך על רישיון השימוש שאתה מקבל לעשיית שימוש בתכנים באתר וכיצד עליך לעשות שימוש בתכנים.

              המפורט בתנאי השימוש להלן נועד לאישורם של המורים אשר רכשו מנוי באתר , ועבור הורי הילדים בלבד, הן כלפי עצמם והן כלפי ילדיהם (להלן ביחד: “המשתמשים“). הרשמת ההורה את ילדו לאתר  – מהווה את הסכמת ההורה בקשר עם שימושו ועם שימוש ילדו בתכנים בהתאם להוראות המפורטות בתנאי השימוש שלהלן . יובהר, כי יש לקרוא את המפורט בתנאי שימוש אלו כחל הן המורים, הן על ההורים והן על הילדים. יובהר כי הסכמת ההורה לתנאי השימוש – מהווה הסכמה להחלת האמור להלן הן עבור עצמו והן עבור ילדו.

    1. ככל שאינך מסכים לאמור לעיל ולהלן – עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.  
    2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, לרבות אך לא רק עיצובו, תכניו והשירותים הניתנים בו ובמסגרתו וכן לערוך את תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו נודיע לך בטרם נשנה את תנאי השימוש. לתשומת ליבך, כי הרשמתך לאתר  והמשך שימושך בו מותנית בהסכמתך לתנאי שימוש אלו, כפי שאלו יעודכנו מעת לעת.
    3. אנא קרא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש והינך מסכים לכל האמור בהם, כי ידוע לך ששימושך ו/או שימוש ילדך בתכני האתר כפוף לכך כי הנך מסכים לכל תנאי השימוש בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולהלן.
    4. מטעמי נוחות, הוראות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.
    1. אופן השימוש באתר
    1. בהרשמתך ובשימושך באתר, הנך מצהיר כי : הנך מעל גיל 16; כי הנך רשאי על פי כל דין לעשות שימוש באתר ובתכניו; כי הנך בעל יישות משפטית הכשירה להתקשר בהתקשרות חוזית על פי תנאי שימוש אלו ; כי שימושך באתר מעולם לא הושהה ע”י החברה.
    2. הנך מצהיר כי כל המידע אותו אתה מספק הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. הנך מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים וכן הוא יהא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לחברה  ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.
    3. רישיון השימוש באתר ובתכניו הינו לשימושך האישי והבלעדי ועל כן, לא ניתן לשתף את התכנים ו/או את הגישה אליהם – למעט בהתאם לחבילה שנרכשה על ידיך:

               ככל שרכשת רישיון שימוש בתכני האתר כמורה, הרי שהנך רשאי לשתף את התכנים אך ורק בהתאם למכסת התלמידים שהוקצתה לך בחבילה שנרכשה על ידך .

                ככל שרכשת רישיון שימוש בתכני האתר עבור ילדך – חל איסור חמור לעשות שימוש בתכנים מעבר למכסה הקצובה לך בהתאם למנוי שרכשת.  

               הנך מתחייב שלא למסור את שם המשתמש והסיסמא שלך לאחרים ולא לסחור ו/או למכור ו/או להמחות ו/או להשאיל  את רישיון השימוש שניתן לך בתכנים – לצד ג’ כלשהו שאינו אתה ו/או הילד אותו רשמת לשימוש בתכנים בהתאם למפורט לעיל.

               אנא לתשומת ליבך , כי ככל שתעשה כן, החברה רואה אותך כמי שמחויב בתשלום דמי המנוי מלאים נוספים לרישיון שימוש, בגין כל צד ג’ אשר אפשרת לו גישה לתכנים ו/או מסרת את פרטי שם המשתמש והסיסמא שלך ו/או השאלת את זכותך אליו על פי רישיון השימוש וכן רואה עצמה זכאית לקבל ממך שיפוי בגין שימוש שלא כדין בתכנים על ידי צד ג’ כלשהו שאינו מורשה לכך.

    1. השהיית חשבון המשתמש
    1. אנו מביאים לתשומת ליבך כי שימוש באתר ובתכנים שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות הדין, ו/או במקרה בו אנו סבורים כי שימושך באתר ובתכנים עלול להעמיד אותנו בסיכון משפטי, עלול להוביל לסגירת חשבונך, זאת מבלי לגרוע מיתר הצעדים שאנו יכולים לנקוט בקשר להפרות כאמור, ומבלי שתהא זכאי להשבת הסכומים ששילמת בגין רישיון השימוש ו/או מבלי שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
    2. הנך מצהיר כי ככל שתעשה שימוש באתר ובתכנים שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש והחוק, תהא החברה רשאית להגביל ו/או להשהות זמנית או לצמיתות את גישתך לאתר ולתכנים ולבטל את רישיון השימוש שלך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר מוקנה לה  בהתאם להוראות כל דין ובלי שתהא לך כל טענה ו/או תביעה לחברה בשל כך. יובהר, כי ביטול רישיון השימוש של המשתמש לא תבטל כל חבות שנוצרה מהשימוש של המשתמש באתר ובתכנים, כלפי החברה או כלפי צד שלישי כלשהו.
    1. קניין רוחני
    1. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל התכנים והחומרים המצויים בו, לרבות אך לא רק , תוכנות, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלול באתר, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הינם בבעלות החברה ומוגנות בזכויות יוצרים.
    2. למען הסר ספק יובהר, כי אין ברישיון השימוש שניתן לך , כדי להקנות לך זכויות כלשהן באתר ובתכנים ו/או בחומרים המצויים בו ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני המוקנות לחברה או לצדדים שלישיים .
    3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מחלקיו של האתר או מהתכנים המוצגים לך על ידי החברה, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ו/או מבעל הזכויות, לפי העניין.
    4. המשתמש יהיה אחראי וישפה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הוראות סעיף זה.  
    1. אחריות
    1. האתר ותכניו נועדו לאפשר לתלמידיך ו/או לילדיך להעשיר את חומר הלימוד במתמטיקה ומיועד לתלמידים בכיתות א’-ו’ ומוגשים לך כמו שהם (as-is) .
    2. יובהר מפורשות כי אין החברה ו/או מי מטעמה מתיימרים לתת עצות לימודיות, חוות דעת מקצועית ו/או המלצות המותאמות לך ו/או לתלמידך ו/או ילדיך – באופן אישי, כמו גם תרגול המותאם לרמתו הספציפית של ילדך או תלמידך. כמו כן, יובהר כי כאמור, האתר והתכנים נועד להעשרת התלמידים ואין החברה יכולה להבטיח כי האתר והתכנים יכללו את כל חומר הלימוד הנדרש בהתאם לתכנית הלימוד של משרד החינוך ו/או חלק ממנו.

                ולכן, כל הסתמכות, יישום ושימוש בתכנים ויישומם – הינם על אחריותך הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתך.

    1. יובהר, כי אין החברה יכולה להבטיח את התאמת התכנים לצרכיך הפרטיים והאישיים או התחייבות מצידה לתוצאות שאתה מצפה להן . לפיכך יובהר, כי כל הסתכמות שלך על התכנים וכל פעולה שלך על פי ההמלצות ו/או התכנים, הינה בהתאם לשיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדיים.
    2. הנך מצהיר כי אתה מבין את האמור ומקבל זאת ומאשר כי החברה ו/או מי מטעמה,  לא יישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, וכי לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור.
    3. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לתחזק את האתר  ותכניו באופן שוטף כדי לאפשר לך גישה לתכנים בכל עת, בצורה בטוחה וללא תקלות, כי התכנים יהיו זמינים לך בכל עת, ללא תקלות או הפרעות.

              עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה מפני תקלות ו/או פריצות ועל כן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר יהיה זמין בכל עת, מדויק ונגיש. כמו כן, איננו יכולים להבטיח כי האתר יהיה מוגן מפני תקיפות, פריצות,  נזק, קלקול או תקלה, או ללא וירוסים.

    1. חשוב להבהיר, כי המורים אשר עושים שימוש באתר, אינם מורים מטעם החברה ו/או בהמלצת החברה ו/או  אלא גורמים חיצוניים אשר בחרו לעשות לרכוש רישיון שימוש בתכנים כאמצעי תרגול לתלמידיהם.

             על כן, החלטתך לאפשר לילדך שימוש באתר ובתכנים, באמצעות מורה פרטי הינה על אחריותך ובהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. החברה איננה צד להתקשרות בינך ובין המורה הפרטי ועל כן לא תהא אחראית בגין כל טענה ו/או דרישה כלשהי שתהא לך, ככל שילדך עושה שימוש בתכנים באמצעות מורה פרטי.

   1. במסגרת שימושך באתר, יתכן ותעשה גם שימוש בשירותיהם של צדדים שלישיים עצמאיים ובלתי תלויים בחברה. לחברה אין כל שליטה על השירותים והתכנים של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש שלך בשירות של צד שלישי הוא תחת שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית, ולחברה לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
   2. ככל שתהיינה פרסומות באתר, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות על תוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם,  תעשה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי , החברה איננה צד לעסקה ואין לה כל אחריות בקשר לכך.
   1. תשלומים וביטול מנוי
   1. התשלום עבור רישיון השימוש יתבצע באמצעות כרטיס אשראי עם השלמת הרשמתך לאתר. ברכישת רישיון השימוש באמצעות כרטיס האשראי, הנך מצהיר כי הנך בעליו החוקיים של כרטיס האשראי וכי הנך רשאי על פי כל דין לבצע את הרכישה.  
   2. יובהר למען הסר ספק, כי התשלום בגין רישיון השימוש אינו תלוי במידת השימוש שלך באתר ובתכנים. התשלום בגין רישיון השימוש יתבצע בין אם הנך עושה שימוש בפועל באתר ובתכנים ובין אם לאו וכי לא תעלה כל טענה כלפי החברה להחזר כספי במידה ולא תעשה שימוש באתר ובתכנים.
   3. במקרה שחלה טעות סופר בקשר למחירי רישיונות השימוש, החברה שומרת על זכותה לבטל את רישיון השימוש שלך, מבלי שתהא לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
   4. מנוי חודשי מתחדש חודש בחודשו (אלא אם ניתנה הוראה לא להמשיך), 
    ניתן לבטל בכל חודש ע”י שליחת מייל ל support@imaginemachine.com
   5. מנוי שנתי  לא מתחדש אוטומטית פעם בשנה (אלא אם ניתנה הוראה להמשיך),
    ניתן לבטל רק בתום השבוע הראשון ע”י שליחת מייל ל support@imaginemachine.com
   1. תמיכה
   1. החברה מעניקה למשתמשיה תמיכה באתר, במתכונת ע”פ שיקול דעתה. יובהר, כי אין מחובתה של החברה לספק תמיכה מלאה או תחזוקה של האתר, והחברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה להגביל או לבטל את התמיכה באתר.
   1. מדיניות פרטיות
   1. החברה נוהגת בכבוד כלפי המשתמשים ומכבדת את פרטיותם. כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת האופן שבו החברה אוספת מידע במידע אשר נמסרה לה על ידי המשתמשים או המידע שהיא אוספת המשתמשים וכיצד היא מעבדת מידע זה.
   1. הדין וסמכות השיפוט
   1.  על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .
   2. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד.
   1. צור קשר
   1. לכל עניין או שאלה , הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא”ל: support@imaginemachine.com

   2. נערך לאחרונה ב26/08/2023

  1.  

Scroll to Top